Savilahden maankäytön yleissuunnitelmat

Uusi elävä kaupunginosa
Asiakas: Kuopion kaupunki
Paikka: Kuopio
Ajankohta: 2015-
Laajuus: 655 800 kem2
Työpaikkoja: 4000 - 5000
Asukkaat: 7500

Tengbom laati Kuopion Savilahteen kokonaisvaltaisen maankäytön yleissuunnitelman, joka pohjautuu osayleiskaavaehdotukseen sekä kaupunginhallituksen hyväksymiin tavoitteisiin. Savilahdesta hahmotellaan yhteensä 34 000 työntekijän, opiskelijan ja asukaan keskittymää 2020-luvun loppuun mennessä.

havainnekuva Savilahden suunnitelmasta

Savilahti on Kuopion kaupungin strateginen kärkihanke. Alueen potentiaali on huikea: alueella on kaunista järvenrantamaisemaa, metsäisiä selänteitä, korkeakoulu ja yritystoimintaa – ja paljon rakentamiskelpoista maata vain parin kilometrin päässä Kuopion ruutukaavakeskustasta.

Hybridikaupunki ei nuku

Kuopion kaupungin tavoite on rakentaa Savilahdesta viihtyisä ja nykyaikainen osaamiskeskittymä, hybridikaupunki, yhteensä yli 34 000 ihmiselle. Savilahden alueen monipuoliset toiminnot – asuminen, opiskelu, työnteko, yritystoiminta, tutkimus ja kehitys sekä virkistys ja vapaa-aika – luovat edellytykset vilkkaalle elämälle kellon ympäri. Esimerkiksi sairaala-alue ei nuku koskaan.

havainnekuva, Savilahden yleissuunnitelma
Näkymä Savilahden kanavalta kohti kampusta

Savilahden ydin, Hybridikampus, sitoo Yliopistollisen sairaalan, Yliopiston tilat, Technopoliksen ja kolmen koulutusasteen kampuksen yhdeksi aluekokonaisuudeksi suunnittelualueen kaakkoisosassa. Uudet työpaikat, joita voi tulla jopa 4000-5000, keskittyvät kampuksen luo Savilahdentien varteen. Palvelut on sijoitettu pääosin maantasokerroksiin kulkureittien varrelle.

Moninaista asumista

Savilahteen on kaavailtu asuntoja jopa 7500 asukkaalle. Asuminen painottuu Savisaaren Kanavakaupunkiin, Marikonrantaan ja Varikon alueelle. Alueilla on oma ilmeensä, samaa ratkaisua ei monisteta paikasta toiseen. Savisaaressa asuinalueen ytimessä on kanava, joka jatkuu puistoakselina kortteleiden läpi pohjoiseen. Marikonranta kampuspuiston vieressä on luonteeltaan urbaani ja tiivis asuinalue.

havainnekuva Savilahden suunnitelmasta

Selkeän ja ruutukaavamaisen korttelirakenteen rinnalla tarjolla on virkistystoimintoja. Rannoille pääsy on monin paikoin helppoa ja rantojen luonne vaihtelee korkeatasoisesti rakennettujen ja luonnonmukaisempien vyöhykkeiden välillä. Rantaan rajautuvat townhouse-tyyppiset asunnot luovat ainutlaatuiset asumispuitteet veden äärelle. Entisen asevarikon alueen rakennukset ovat kampus- ja rantarakentamista pienipiirteisempiä sekä monimuotoisempia.

Viheralueisiin ja joukkoliikenteeseen panostetaan

Maankäytön yleissuunnitelmassa on painotettu mahdollisimman monipuolista korttelirakennetta ja suurta vaihtelevuutta rakennustyypeissä. Tehokas rakentaminen ei tarkoita monotonista kivikaupunkia, vaan kun alue rakennetaan tehokkaasti, voidaan vastaavasti viher- ja katurakentamiseen satsata tosissaan. Laadukkaalla viher- ja katurakentamisella sekä valaisulla luodaan ihmisille luontevia kohtaamispaikkoja ja viihtyisiä oleskelualueita, aukioita ja sisäpihoja, kanavia ja hulevesiaiheita.

havainnekuva, Savilahden yleissuunnitelma
Alustava viherverkko ja kevyen liikenteen pääverkko Savilahdessa

Osa-alueiden ja rakennettujen kortteleiden väliin jäävät viheralueet sekä pyöräilyn ja jalankulun pääväylät nivovat eri osat yhteen ja tarjoavat sujuvia yhteyksiä toimintojen ja palvelujen välillä. Viheralueverkoston kautta alue yhdistyy myös ympäröiviin kaupunginosiin, virkistysalueisiin ja maisemakokonaisuuksiin.

havainnekuva Savilahden yleissuunnitelma
Näkymä asukaspuistosta pohjoiseen Varikonpuiston suuntaan

Rakentamisen ja käyttäjämäärien kasvun myötä myös joukkoliikenteen edellytykset paranevat ja alueen sisälle syntyy houkuttelevia aktiviteetteja.

Savilahden yleissuunnitelmaa on täydennetty useissa otteissa.

Projektin työryhmä

  • Lasse Olaste maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnittelija
  • Hannes Honkanen arkkitehti
  • Elisa Lähde maisema-arkkitehti
  • Eila Lumme arkkitehti
  • Patrick Eriksson Senior Consultant, laadunvarmistaja

Yhteyshenkilöt

Marcus Heinänen asiakkuusvastaava 050 394 1674