RHS kertoo rakennusten ja alueiden tarinan

2019-11-26

Tengbomilla arvostamme kerroksellista ja mielenkiintoista kaupunkikuvaa ja suunnittelutyön lisäksi taidamme rakennushistoriaselvitysten laatimisen. Rakennushistoriallinen selvitys eli RHS luo läpileikkauksen rakennuksen vaiheista ja tarjoaa eri sidosryhmille arvokasta tietoa rakennuksen jatkokehityksen tueksi.

Rakennushistoriallinen selvitys on yksittäisestä rakennuksesta tai rakennuskokonaisuudesta laadittava raportti. Rakennushistoriaselvityksessä tutkitaan arkisto- ja kenttätöiden avulla kohteen historiaa, suunnittelu- ja muutosvaiheita sekä nykytilaa. Tutkimuksen pohjalta pyritään löytämään rakennuksen eri-ikäiset kerrokset sekä määrittelemään sen arvot ja ominaispiirteet jatkosuunnittelun pohjaksi.

Rakennushistoriallisia selvityksiä laaditaan yleensä, kun vanhaan rakennukseen on suunnitteilla korjaus- tai muutostöitä. Rakennushistoriallisia selvityksiä ei tehdä pelkästään suojelluista rakennuksista, vaan nykyään myös varsin uusista rakennuksista. Museoviranomainen voi vaatia niitä, jos epäillään, että rakennuksella saattaa olla rakennustaiteellisia, kulttuurihistoriallisia tai maisemallisia arvoja. Myös purettavista rakennuksista pyydetään usein suppea rakennushistoriallinen selvitys purkuluvan liitteeksi, jotta saadaan dokumentoitua myös katoava rakennuskanta.

Rakennushistoriallinen selvitys ei kuitenkaan ole pelkkä museoviranomaisen vaatima virallinen dokumentti, vaan se toimii arvokkaana lähtötietona projektille. Hyvin tehty rakennushistoriallinen selvitys helpottaa ja nopeuttaa suunnitteluprosessia. Rakennushistoriaselvitys olisikin hyvä olla tehtynä jo ennen suunnittelun aloittamista, jotta siitä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä. Todennäköistä nimittäin on, että selvityksen laatiminen tulee ajankohtaiseksi jossain projektin vaiheessa.

Erilaisissa kaavoitus- ja maankäyttöprojekteissa voidaan rakennushistoriaselvityksen sijaan laatia suunniteltavasta alueesta myös laajempi kulttuuriympäristöselvitys. Kulttuuriympäristöselvitys on yleispiirteisempi raportti laajemmasta alueesta, missä rakennetun ympäristön lisäksi selvitetään myös kulttuuriympäristön ja maiseman arvoja ja ominaispiirteitä alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tengbomilla olemme laatineet monenlaisia rakennushistoriaselvityksiä 1700-luvun lopulta olevista maaseuturakennuksista aina 1960-luvun teollisuus- ja 1970-luvun toimistorakennuksiin. Selvityksiä on laadittu niin dokumentaatioksi purettavista rakennuksista kuin myös peruskorjauksen tai käyttötarkoituksen muutoksen lähtötiedoiksi. Olemme tehneet myös monia kulttuuriympäristöselvityksiä asema- ja yleiskaavoitusta varten niin historiallisista kartanoympäristöistä kuin uudemmista kaupunkiympäristöistä. Selvityksen laajuus ja painopisteet riippuvat siitä, mikä on tarkoituksenmukaista jatkosuunnittelun kannalta: Rakennuksen entisöintiä varten tarvitaan tarkempi ja yksityiskohtaisempi selvitys kuin asemakaavan laatimista varten. Jokainen selvitys räätälöidään aina asiakkaan ja projektin tarpeiden mukaan.

Rakennushistoriaselvitykset ovat mielenkiintoisia dokumentteja, jotka kertovat tarinoita rakennusten historiasta ja eri vaiheista. Ne tarjoavat hyödyllistä tietoa niin suunnittelijoille, viranomaisille kuin käyttäjillekin sekä mahdollistavat rakennusten ja alueiden jatkokehityksen niiden ominaispiirteet ja arvot huomioiden.